DEKLARĀCIJASATBILSTĪBAS UN

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJAS

Lai laistu apgrozībā noteiktus produktus, ražotājam ir jāizdod atbilstības deklarācija (DoC) vai ekspluatācijas īpašību deklarācija (DoP). Šiem produktiem jābūt marķētiem ar attiecīgu atbilstības zīmi (piemēram, CE vai UKCA).

Geberit tiešsaistes katalogā pēc produkta izvēles sadaļā “Dokumenti” lejupielādei ir pieejamas deklarācijas.

Tiešsaistes katalogs

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar: sales.lv@geberit.com

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu iznīcināšanas

Simbols “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apglabāšana“Simbols ar pārsvītrotu atkritumu tvertni uz riteņiem nozīmē, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) ir jāiznīcina atsevišķi, nevis kopā ar citiem nepārstrādājamiem atkritumiem. Galalietotājiem ir juridisks pienākums nodot vecās iekārtas valsts atkritumu apsaimniekošanas iestādēm, izplatītājiem vai uzņēmumam Geberit, lai tās pienācīgi utilizētu. Daudziem elektrisko un elektronisko iekārtu izplatītājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ EEIA bez maksas. Sazinieties ar atbildīgo tirdzniecības vai servisa uzņēmumu, lai EEIA nodotu Geberit.
Izlietotās baterijas un akumulatori, kas nav iebūvēti vecajā iekārtā, kā arī lampas, kuras var noņemt no vecās iekārtas nesagraujošā veidā, ir jāatdala no vecās iekārtas pirms nodošanas utilizācijas punktam.
Ja vecajās iekārtās tiek glabāti personas dati, galalietotāji paši ir atbildīgi par to dzēšanu pirms nodošanas utilizācijas punktam.Izlietoto bateriju iznīcināšana

Simbols “Izlietoto bateriju iznīcināšana“Uz baterijām attēlotais simbols ar pārsvītrotu atkritumu tvertni uz riteņiem nozīmē, ka izlietotās baterijas jāizmet atsevišķi, nevis kopā ar citiem nepārstrādājamiem atkritumiem. Galalietotājiem ir juridisks pienākums nodot izlietotās baterijas atbilstošos savākšanas punktos pareizai iznīcināšanai, kas jo īpaši ietver mazumtirdzniecības vietas, kurās baterijas var nodot bez maksas.
Baterijas var saturēt toksiskus smagos metālus. “Pb“ nozīmē, ka baterija satur vairāk nekā 0,004 % svina pēc masas. “Cd“ nozīmē, ka baterija satur vairāk nekā 0,002 % kadmija pēc masas. “Hg“ nozīmē, ka baterija satur vairāk nekā 0,0005 % dzīvsudraba pēc masas.
Pareiza izlietoto bateriju iznīcināšana aizsargā vērtīgus resursus un novērš negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Rīkojoties ar litiju saturošām baterijām, jāievēro nepareizas darbības pazīmes, lai izslēgtu apdraudējumu.